Published News

Một số thông tin chính xác nhất về chi phí phỏng vấn du học tại Hoa Kỳ 2019

http://zandervoviet86.theglensecret.com/tong-the-muc-chi-phi-phong-van-du-hoc-tai-hoa-ky-nam-2019

Hãy lưu ý mặc dù phí được liệt kê bằng đô la Mỹ, chi trả phải được thực hiện bằng nội tệ. Các bạn có thể trả số tiền này ở bất kỳ địa điểm nào của Bưu điện Việt Nam. Đồng thời, cần lưu ý trong một số trường hợp